இ.ஜெனிபா மேரி இ. ம. மகளிர் வா்ணனைவழி மிதவை மகளிரின் சமூகநிலை: Women’s Vocabulary Float Social status of women. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 2, n. 6, p. 71–76, 2016. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/155. Acesso em: 31 may. 2023.