முனைவர் ஆ.சாஜிதா பேகம் ஆ. ப. சங்கஇலக்கியத்தில் தாய்வழிச்சமூகக் கூறுகள்: Caṅka’ilakkiyattil tāyvaḻiccamūkak kūṟukaḷ. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 2, n. 6, p. 57–70, 2016. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/154. Acesso em: 31 may. 2023.