வெள்ளைவாரணனார் க. தொல்காப்பியனார் காலம்: Tholkappiyar period. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 2, n. 6, p. 14–18, 2016. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/150. Acesso em: 30 may. 2023.