அருவி. தேன்மொழி ம. அ. த. சிதம்பர அடிகள் நூலகம் (தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரி, பேரூர்): Aṭaiyāḷam: Citampara aṭikaḷ nūlakam. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 2, n. 6, p. 3–13, 2016. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/149. Acesso em: 31 may. 2023.