முனைவர் த.சத்தியராஜ் ம. த. லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 3, n. 9, p. 32–41, 2017. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/129. Acesso em: 30 jan. 2023.