முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச. த. பள்ளமோர்க்குளக் கோயில்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்: History of Palla Morkkulam Temples and Rituals. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 31, p. 39–86, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/104. Acesso em: 30 may. 2023.