பா க., & முனைவர் ந. இ. (2022). காலந்தோறும் கற்றல், கற்பித்தல்: Forever Learning and Teaching. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 7(29), 284–296. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/85