முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன் ம. ம. ப. (2023). அற இலக்கியப் பதிவுகளில் காமன் என்னும் தொன்மம் Khaman Myth in Moral Literature. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 9(36), 1–10. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/249