முனைவர் ச கண்மணி கணேசன் ம. ச. க. க. (2023). குறுந்தொகை 156 ஆவது பாடல் - ஓர் ஆழ் நோக்கு Kurunthokai - 156th poem - An Indepth Study. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(33), 13–16. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/232