முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் ம. ம. ப. (2023). திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and air are special according to Holy Quran. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(33), 17–20. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/231