டே.எட்வின் சார்லஸ் ட. ச. (2022). தேறல் - அன்றும் இன்றும் USAGE OF ‘THAERAL’ - BEFORE AND NOW. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 65–69. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/226