இரா. யசோதா இ. ய. (2022). குறுந்தொகைப் பெண்பாற் புலவர் பாடல்களில் சமூகம் Society in Kurunthogai Womens Songs. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 70–76. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/225