முனைவர் இரா. ரவி ம. இ. ர. (2022). சங்ககாலத் திருமண புழங்குபொருள்கள் காட்டும் பண்பாடு SANGAM PERIOD WEDDING RITUAL OBJECTS SHOW CULTURE. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 77–80. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/224