முனைவர் மோ.ஸ்ரீதர் ம. ம. (2022). தலயாத்திரையில் திருஞானசம்பந்தரின் அறநெறி Morality of Thirugnanasambandar on Thalayatra. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 125–129. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/222