முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி ம. . ஆ. (2022). அம்மன்கிளி முருகதாஸின் சங்க இலக்கிய ஆய்வு Ammangili murugadasin sanga ilakkiya aaivu. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 114–118. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/220