முனைவர் மு.புஷ்ப ரெஜினா ம. ம. ர. (2022). கம்பராமாயணம் - பாலகாண்டம் புலப்படுத்தும் சமூக, பண்பாட்டுப் புனைவுகள் Social and Cultural Legends that reveals in Kambaramayana Baalakaandam. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 81–86. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/215