முனைவர் மு.இராஜசேகரன் ம. ம. (2022). கலை இலக்கியங்களில் எதார்த்தவாதத்தின் தோற்றம் The Origin of Realism in Art and Literature. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 60–64. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/214