முனைவர் க. புவனேஸ்வரி ம. க. ப. (2022). கல்மரம் நாவலில் கட்டிடத் தொழிலாளர்களின் நிலை Status of Construction Workers at ‘Kalmaram’ Novel. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 40–43. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/213