முனைவர் மு. முனீஸ்மூர்த்தி ம. ம. ம. (2022). மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் ‘ஊழ்’, ‘ஊழ்வினை’ : படிநிலை வளர்ச்சி The Hierarchical Development of the concept of ’OOZH’ and ’OOZHVINAI’ in Manimegalai Epic. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 44–49. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/212