முனைவர் ஜா. அருணா ம. ஜ. அ. (2022). சங்க இலக்கியத்தில் குயவர்கள் Potters in Sangam Literature. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 55–59. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/209