ப.நவசக்திவேல் ப. (2022). கானகன் நாவலில் காலனியம் Colonism in ‘Kaanagan’ novel. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 30–34. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/208