முனைவர் லி. சிவகுமார் ம. ல. ச. (2022). வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism). இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 35–39. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/205