முனைவர் அ. கோபிநாத் ம. அ. க. (2022). மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் பழந்தமிழ்ச் சமூகமும் அறச் சிந்தனைகளும் Ancient Tamil Society and Moral Values in Manimekalai. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 9–15. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/204