ஆ.மேரி இமாகுலேட் ஆ. இ. (2022). புதுக்கவிதைகளில் மனித உரிமைகள் Human Rights in Modern Poetry. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(32), 3–8. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/203