முனைவர் இரா. குணசீலன் ம. க. இ. (2023). தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil e-Content. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(33), 21–24. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/197