இ.ஜெனிபா மேரி இ. ம. (2016). மகளிர் வா்ணனைவழி மிதவை மகளிரின் சமூகநிலை: Women’s Vocabulary Float Social status of women. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 2(6), 71–76. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/155