முனைவர் ஆ.சாஜிதா பேகம் ஆ. ப. (2016). சங்கஇலக்கியத்தில் தாய்வழிச்சமூகக் கூறுகள்: Caṅka’ilakkiyattil tāyvaḻiccamūkak kūṟukaḷ. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 2(6), 57–70. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/154