வெள்ளைவாரணனார் க. (2016). தொல்காப்பியனார் காலம்: Tholkappiyar period. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 2(6), 14–18. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/150