முனைவர் த.சத்தியராஜ் ம. த. (2017). லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 3(9), 32–41. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/129