முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச. த. (2022). பள்ளமோர்க்குளக் கோயில்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்: History of Palla Morkkulam Temples and Rituals. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 8(31), 39–86. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/104