(1)
முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் ம. ம. ப. திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and Air Are Special According to Holy Quran. இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam is an International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.). 2023, 8, 17-20.