[1]
பா க. and முனைவர் ந. இ. 2022. காலந்தோறும் கற்றல், கற்பித்தல்: Forever Learning and Teaching. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 7, 29 (Feb. 2022), 284–296.