[1]
முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன் ம.ம.ப. 2023. அற இலக்கியப் பதிவுகளில் காமன் என்னும் தொன்மம் Khaman Myth in Moral Literature. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). 9, 36 (Nov. 2023), 1–10.