[1]
முனைவர் ச கண்மணி கணேசன் ம.ச.க.க. 2023. குறுந்தொகை 156 ஆவது பாடல் - ஓர் ஆழ் நோக்கு Kurunthokai - 156th poem - An Indepth Study. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 33 (Feb. 2023), 13–16.