[1]
முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் ம.ம.ப. 2023. திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and air are special according to Holy Quran. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). 8, 33 (Feb. 2023), 17–20.