[1]
டே.எட்வின் சார்லஸ் ட.ச. 2022. தேறல் - அன்றும் இன்றும் USAGE OF ‘THAERAL’ - BEFORE AND NOW. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). 8, 32 (Nov. 2022), 65–69.