[1]
முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி ம. ஆ. 2022. அம்மன்கிளி முருகதாஸின் சங்க இலக்கிய ஆய்வு Ammangili murugadasin sanga ilakkiya aaivu. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 32 (Nov. 2022), 114–118.