[1]
முனைவர் ஜா. அருணா ம.ஜ.அ. 2022. சங்க இலக்கியத்தில் குயவர்கள் Potters in Sangam Literature. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 32 (Nov. 2022), 55–59.