[1]
ப.நவசக்திவேல் ப. 2022. கானகன் நாவலில் காலனியம் Colonism in ‘Kaanagan’ novel. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 32 (Nov. 2022), 30–34.