[1]
முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி ம.ப. 2022. கல்லாடம்: கவிதையும் காலமும் kallāṭam : Poetry and its Age. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 32 (Nov. 2022), 16–21.