[1]
முனைவர் லி. சிவகுமார் ம.ல.ச. 2022. வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism). இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). 8, 32 (Nov. 2022), 35–39.