[1]
ஆ.மேரி இமாகுலேட் ஆ.இ. 2022. புதுக்கவிதைகளில் மனித உரிமைகள் Human Rights in Modern Poetry. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 32 (Nov. 2022), 3–8.