[1]
Mani Arumugam, M.A. 2023. சங்க இலக்கியத்தில் பெண் படைப்பாளர்களின் பங்களிப்பு Contribution of Women Poets to Sangam Literature. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 33 (Feb. 2023), 5–12.