[1]
முனைவர் இரா. குணசீலன் ம.க.இ. 2023. தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil e-Content. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 33 (Feb. 2023), 21–24.