[1]
இ.ஜெனிபா மேரி இ.ம. 2016. மகளிர் வா்ணனைவழி மிதவை மகளிரின் சமூகநிலை: Women’s Vocabulary Float Social status of women. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 2, 6 (Aug. 2016), 71–76.