[1]
முனைவர் ஆ.சாஜிதா பேகம் ஆ.ப. 2016. சங்கஇலக்கியத்தில் தாய்வழிச்சமூகக் கூறுகள்: Caṅka’ilakkiyattil tāyvaḻiccamūkak kūṟukaḷ. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 2, 6 (Aug. 2016), 57–70.