[1]
வெள்ளைவாரணனார் க. 2016. தொல்காப்பியனார் காலம்: Tholkappiyar period. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 2, 6 (Aug. 2016), 14–18.