[1]
முனைவர் த.சத்தியராஜ் ம.த. 2017. லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 3, 9 (May 2017), 32–41.