[1]
முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச.த. 2022. பள்ளமோர்க்குளக் கோயில்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்: History of Palla Morkkulam Temples and Rituals. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 8, 31 (Aug. 2022), 39–86.