முனைவர் சே. முனியசாமி. “சவாதுப்புலவரின் படைப்பாளுமை: Jawad Pulavarin Padaippaalumai”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 6, no. 21 (May 10, 2020): 4–21. Accessed August 10, 2022. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/86.